top of page

אופקס (OPEX)

התקציב השוטף שכולל את כל ההוצאה השוטפת.

איי קלאס

ראו נכסי AIR CLASS

אירוע הפרה

אי עמידה בקובנטים (אמות מידה פיננסיות) מול הגוף הממן או /ו אי פירעון החוב במועדו.

בּיי בּק (BUY BACK)

בַּיי-בֵּק הוא תהליך שבו חברה רוכשת מהציבור כמות מסוימת מהמניות שהיא עצמה הנפיקה.

פעולה כזאת מותרת רק אם יש לחברה רווחים/עודפים (כספים) שראויים לחלוקה ואם יש לה יכולת לעמוד בכל ההתחייבויות שלה גם לאחר ביצוע בַּיי-בֵּק.

בדרך כלל כשחברה רוכשת את המניות של עצמה, המניות האלה (הנרכשות) נמחקות/מורדמות ויוצאות ממחזור המסחר וכך יש פחות מניות במסחר (בבורסה) ותוצאה מכך, יש שיפור בנתונים פיננסיים מסוימים של החברה. למשל: הרווח למניה גָּדֵל ומכפיל הרווח קָטֵן.

דוח סולו

סולו ומאוחד הם מושגים שקשורים בחברת אחזקות.

דוח סולו כולל כל מה שקשור בחברת הָאֵם בנפרד. 

דוחות כספיים סולו הם דוחות כספיים שמציגים את הפעילות הנפרדת של החברת הָאֵם, ללא איחוד חברות הבנות, תוך רישום האחזקה שיש לחברה הָאֵם בחברות בהן היא שולטת ובחברות בהן יש לחברה הָאֵם השפעה מהותית תחת פעילות השקעה.

בדוח סולו החברות הבנות יוצגו לפי העלות שלהן (כמה עלה לרכוש אותן) או לפי שווי השוק שלהן או לפי השווי המאזני שלהן.

אם הרישום נעשה לפי שיטת השווי המאזני, ההון בדוח סולו יהיה זהה להון בדוח המאוחד.

דוח מאוחד

סולו ומאוחד הם מושגים שקשורים בחברת אחזקות. 
דוח מאוחד כולל פירוט לגבי כל החברות הבנות של חברת הָאֵם.

דוחות כספיים מאוחדים הם דוחות כספיים של קבוצה בהם הנכסים, ההתחייבויות, ההון, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים של החברה האם ושל החברות הבנות שלה, מוצגים כדוחות כספיים של ישות כלכלית אחת.

דוח מאוחד כולל פירוק ההשקעה של ההשקעה בסולו, לנכסים והתחייבות של הבנות.

 

דיבידנד

דיבידנד הוא תשלום שמשלמת חברה מתוך העודפים שלה או מתוך הרווחים שלה, לבעלי המניות שלה. 

בדרך כלל חברה תחלק דיבידנד רק אם יש לה עודפים (כספים) ראויים לחלוקה ואם יש לה יכולת לעמוד בכל ההתחייבויות שלה גם לאחר חלוקת הדיבידנד.

בדרך כלל דיבידנד הוא מזומן, כלומר תשלום כסף למחזיקים. אך דיבידנד יכול להיות גם "דיבידנד בעין", כלומר במקום מזומן, יקבלו המחזיקים נכסים מסוימים של החברה הָאֵם, בהתאם לגובה אחזקתם של המשקיעים בחברה הָאֵם.

bottom of page