top of page

יחס LTV

LTV = LOAN TO VALUE

אחוז ההלוואה משווי הנכס. 

יחס זה מסייע לנותן הלוואה לקבוע את הסיכון שלה ולתמחר את הריבית עליה בהתאם.

ככל שהיחס גבוה יותר, הסיכון גבוה יותר.

זהו גם מדד שמשמש לניתוח חברה וכדאיות השקעה בה. 
יחס LTV קטן מ 50%, נחשב טוב.

bottom of page