top of page

קבוצת דלק 15-03-2023

אפסייד נוכחי של קבוצת דלק כתלות בניו מד אנרג'י ובאית'קה

הטבלה מציגה רק את האפסייד הנוכחי של קבוצת דלק בהתאם למצב הנוכחי של אית'קה ושל נמ"א ושל שאר נכסי קבוצת דלק.
כרגע אית'קה בשווי שוק נמוך ביותר מ 25% מההנפקה.
מתואם דיבדנד

קבוצת דלק 15-03-2023
bottom of page